Reklamační řád společnosti ARCO OFFICE s.r.o.

1. Obecně

Tento reklamační řád byl vydán dle platných zákonů a vztahuje se na zboží, jež bylo zakoupeno u společnosti ARCO OFFICE s.r.o., se sídlem Ke Kladivům 970/9, 165 00 Praha 6, IČ: 25720635, zapsaná v obchodním rejstříku vedená Městským soudem v Praze spisová značka C 64181, a jehož reklamace byla udělena v záruční době. Základním dokumentem pro uplatňování reklamací je kupní smlouva (objednávka) mezi odběratelem a společností ARCO OFFICE s.r.o., záruční list, faktura a dodací list vydaný společností ARCO OFFICE s.r.o.

2. Záruční podmínky

Společnost ARCO OFFICE s.r.o. poskytuje na vybrané druhy zboží záruku za jakost, na základě které přejímá závazek, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití k danému účelu. Není-li uvedeno jinak, poskytuje společnost ARCO OFFICE s.r.o. záruku stanovenou zákonem. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu potřebnou k odstraňování vad nebo výměny zboží. Tyto skutečnosti, tj. datum převzetí do záruční opravy a datum vydání po opravě, uvede společnost ARCO OFFICE s.r.o. do odběratelem předloženého dodacího/záručního listu a také do reklamačního protokolu.

Záruka se vztahuje:

 • na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě

Záruka se nevztahuje:

 • na vady vzniklé špatnou a neodbornou obsluhou (instalací)
 • nepřiměřeným zacházením a používáním popř. díly jsou poškozeny silou
 • záruka se nevztahuje na vady způsobené opotřebením v důsledku provozu zařízení a na následnou výměnu takto opotřebených dílů (např. stěrky, lampy, podávací segmenty, fixační válce, fotoválce, gumové díly u kopírek a tiskáren, tiskové hlavy u tiskáren), dále na výměnu spotřebního materiálu a pravidelné údržby (ta je zajišťována na náklady kupujícího/uživatele ve výrobcem doporučených intervalech)
 • na závady způsobené zásekem papíru a jeho násilném odstranění
 • použitím nesprávného a neoriginálního spotřebního materiálu
 • použitím zboží v podmínkách, které neodpovídají kancelářskému prostředí
 • zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN
 • po provedení neoprávněného zásahu (úprav) do zboží bez předchozího písemného svolení
 • na zboží instalované nebo obsluhované v rozporu s návodem k obsluzena zboží, u kterého bylo poškozeno výrobní číslo nebo záruční plomba zboží
 • opravy, změny či instalace, které byly provedeny na přístroji a nepatří k technickým službám dodavatele nebo nebyly k takové činnosti firmou ARCO OFFICE s.r.o. pověřeny
 • při výrazném překročení lhůty stanovené pro údržbu nebo doporučeného zatížení zařízení
  na mechanické poškození zbožína používání zboží pro jiné účely než obvyklé
 • na škody vzniklé vnějšími vlivy, např. v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů, přepětím v síti
 • na neodborné skladování
 • na poškození zboží při přepravě (nutno řešit s přepravní službou na místě) a na takové zboží, které je při prodeji označeno na dodacím listu poznámkou "Bez záruky", např. u použitých nerepasovaných zařízení

3. Uplatnění reklamací

Záruku může uplatnit pouze odběratel uvedený v dodacím/záručním listě. Záruku není možné postoupit třetí osobě. Odběratel doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu provozovny ARCO OFFICE s.r.o., Polní 403, 273 53 Hostouň u Prahy. Odběratel musí doručit reklamované zboží zabalené v původním obalu v úplném stavu včetně příruček, dokladů, kabelů a ostatního příslušenství, dodat na výše uvedenou adresu. V případě uplatnění nároku na záruční opravu v místě sídla kupujícího, hradí pak celkové cestovné technika a další dopravní náklady dodavatele zákazník. Součástí reklamace je dodání originálu (kopie) faktury a dodacího listu případně dokladu o hotovostním nákupu, na kterém je uvedeno reklamované zboží včetně výrobního (sériového) čísla, a řádně vyplněný reklamační protokol (u velkoobchodu se navrácení obalu nevyžaduje). Při opravách na něž se nevztahuje záruka, hradí veškeré náklady na materiál, dopravu a práci technika zákazník. Pokud odběratel nesplní některou z předchozích podmínek, mohou být po dohodě společnosti ARCO OFFICE s.r.o. a odběratele stanoveny další podmínky převzetí reklamace. Dnem převzetí reklamace se rozumí den splnění všech předchozích podmínek odběratelem nebo písemné dohody obou stran.

4. Vyřízení reklamací

Společnost ARCO OFFICE s.r.o. vyřídí reklamace v co nejkratším termínu opravou nebo výměnou vadného zboží. Opravené nebo nové zboží může být odběrateli na jeho náklady zasíláno přepravní službou nebo poštou nebo po dohodě s odběratelem uschováno v provozovně ARCO OFFICE s.r.o. (od 6. dne uschování se účtuje poplatek ve výši 200,- Kč/den). V případě uschování zboží u společnosti ARCO OFFICE s.r.o. běh reklamační lhůty pokračuje třetím dnem poté, kdy společnost ARCO OFFICE s.r.o. odběratele vyzve k převzetí zboží opraveného nebo nového. Při odeslání opraveného nebo nového zboží přepravní službou, běh reklamační lhůty pokračuje druhým dnem po odeslání zboží. Při neoprávněných reklamacích si společnost ARCO OFFICE s.r.o. vyhrazuje právo účtovat poplatek za práci technika podle platného ceníku. V tomto případě bude reklamované zboží zasláno nebo předáno až po uhrazení poplatku.

5. Závěrečná ustanovení

Pokud není v tomto reklamačním řádu stanoveno jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku odběratel a společnost ARCO OFFICE s.r.o. jsou tímto reklamačním řádem vázáni. V případě sporu je místně příslušným soudem soud dle sídla společnosti ARCO OFFICE s.r.o. Společnost ARCO OFFICE s.r.o. si vyhrazuje právo změny tohoto Reklamačního řádu.